INTRODUKTION

 

Danske Dramatikere, CVR-nr. 56889213, Linnésgade 25, 2. sal., 1361 København K (”Danske Dramatikere”, ”vi”, ”vores”, ”os”) er en fagforening, som arbejder for at forbedre dramatikere og manuskriptforfatteres vilkår.

Som fagforening behandler vi personoplysninger som en naturlig del af vores aktiviteter. Det betyder, at vi er dataansvarlige for vores behandling af oplysninger om vores medlemmer, besøgende på hjemmesiden, medarbejdere, samarbejdspartnere, besøgende på vores virksomhedsside på sociale medier og generelt om rettighedshavere i forbindelse med vores virke som kollektiv forvalter af ophavsretlige rettigheder.

Vi bliver holdt til ansvar af forskellige juridiske standarder og industristandarder, men også af dine forventninger som datasubjekt. Det betyder, at vi er lydhøre over for dine ønsker for privatliv, og vi er forpligtede til at informere dig om hvilken information vi behandler. I denne privatlivspolitik kan du læse mere i følgende afsnit:

 • Specielle bestemmelser
  • Medlemmer
  • Rettighedshavere
  • Besøgende på vores hjemmeside
  • Nyhedsbrev
  • Leverandører og samarbejdspartnere
  • Feedback
  • Sociale medier
  • Jobansøgninger
 • Generelle bestemmelser
  • Kontaktoplysninger til Danske Dramatikere
  • Generelt om modtagere af personoplysninger
  • Dine rettigheder
  • Klagevejledning
  • Ændringer af privatlivspolitikken

 

 

SPECIELLE BESTEMMELSER

 

MEDLEMMER

 

Formål og behandlingsgrundlag

Det er formålet med behandlingen af personoplysninger om medlemmer af Danske Dramatikere at varetage dramatikeres og manuskriptforfatteres faglige, økonomiske og ophavsretlige interesser samt at virke for de bedst mulige vilkår for dramatik inden for alle områder, jf. nærmere om vores formål i vedtægternes § 1.

Vi anvender ikke personoplysninger om medlemmer til andre formål.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er GDPR, artikel 9, stk. 2, litra d) om behandling, der foretages af en stiftelse, en sammenslutning eller et andet organ, som ikke arbejder med gevinst for øje, og hvis sigte er af politisk, filosofisk, religiøs eller fagforeningsmæssig art, som led i organets legitime aktiviteter og med de fornødne garantier, og på betingelse af at behandlingen alene vedrører organets medlemmer, tidligere medlemmer eller personer, der på grund af organets formål er i regelmæssig kontakt hermed, og at personoplysningerne ikke videregives uden for organet uden den registreredes samtykke.

Rammerne for vores behandling uddybes yderligere af ophavsretslovens aftalelicensbestemmelser, lov om kollektiv forvaltning § 1, stk. 6 og 7 og § 24, samt vedtægterne for Copydan Arkiv, Copydan AVU Medier, Copydan KulturPlus og Copydan Verdens TV.

Oplysninger, der behandles

Almindelige personoplysninger:

1. Identifikations- og kontaktoplysninger: Navn, adresse, mailadresse og telefonnummer, billede og kontaktoplysninger på hjemmesiden

2. Betalingsoplysninger: CPR-nummer i det omfang personer skal have udbetalt rettighedsmidler (Nemkonto). Alternativt kontonummer i pengeinstitut.

3. Loginoplysninger til rettighedshaver.dk: Navn og e-mail.

4. Særlige kategorier af personoplysninger:

5. Medlemskabet til foreningen udgør i sig selv en følsom personoplysning i form af fagforeningsmæssigt tilhørsforhold. Helbredsoplysninger eller seksuel orientering behandles ikke, medmindre det oplyses af dig selv i forbindelse med en aktuel sag, hvor disse oplysninger er nødvendige til varetagelse af dine interesser i sagen og hvor behandlingen sker på baggrund af et samtykke fra dig.

 

Modtagere af medlemsoplysninger

I det omfang vi er forpligtet af lovkrav, videregiver vi medlemsoplysninger til offentlige myndigheder eller andre tredjeparter. Det kan f.eks. være videregivelse af relevante oplysninger til SKAT og vores revisor.

Som en del af vores medlemsservice kan det være relevant at inddrage en ekstern advokat. Vi giver dig besked om inddragelse heraf, hvis det bliver aktuelt.

Det er ofte nødvendigt at inddrage forskellige typer af tredjeparter i relevante arbejdsprocesser angående vores overordnede virke som rettighedsadministrator for medlemmer og øvrige rettighedshavere. Det kan betyde, at vi videregiver mere eller mindre anonymiserede og/eller konkrete oplysninger til andre organisationer, f.eks. Copydan, forskellige broadcastere (DR, TV2, osv.), DFI, Danske Filminstruktører og relevante producenter.

Enhver videregivelse vil således være begrundet i særlige forhold, og der vil alene blive videregivet relevante og nødvendige oplysninger. Ved videregivelse af oplysninger vil modtageren blive pålagt fuld fortrolighed.

Endelig anvender vi eksterne databehandlere, som agerer på vores vegne og vi har indgået databehandleraftaler med dem til sikring af alle oplysninger. Det er f.eks. hosting af hjemmeside og cloudservices.

Ingen personoplysninger sendes til modtagere uden for EU.

Opbevaringstid

Oplysningerne om medlemmer slettes, når de ikke længere er nødvendige til opfyldelse af formålet (administration af medlemskab og udbetaling af rettighedsmidler til medlemmer og arvinger). Som vejledende slettefrister anvendes følgende:

1. Når der er tale om varetagelse af økonomiske interesser angående ophavsretten til et værk, lagres alle oplysninger, som er relevante som hovedregel i indtil 70 år efter ophavsmandens dødsår, jf. ophavsretsloven § 63 og de i ophavsretslovens kapitel 4 oplistede øvrige beregningsgrundlag for gyldighedstiden af ophavsretligt beskyttede værker.

2. Når der er tale om faglige interesser eller øvrige oplysninger, som ikke er relevante for varetagelse af de økonomiske interesser, jf. ovenfor, lagres personoplysninger om medlemmer i indtil 5 år efter medlemmets udmelding eller død.

Oplysninger, som skal opbevares for at overholde særlovgivning, slettes ikke før lovkravet er opfyldt. Eksempler herpå er dokumentationspligten i henhold til bogføringsloven (5 år fra udgangen af det regnskabsår materialet vedrører), jf. bogføringslovens § 10, stk. 1.

Oplysninger som indgår i retssager eller lignende juridiske tvister slettes ikke før sagens endelige afslutning og en efterfølgende passende frist.

RETTIGHEDSHAVERE

Formål og behandlingsgrundlag

Det er formålet med behandlingen af personoplysninger om rettighedshavere at varetage forvaltningen af ophavsret i medfør af lov om kollektiv forvaltning af ophavsret, § 1, stk. 6 og 7, jf. § 24, samt i henhold til Danske Dramatikeres vedtægter og ophavsretslovens aftalelicensbestemmelser, jf. ophavsretslovens §§ 50-51.

Vi anvender ikke personoplysninger om medlemmer til andre formål.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er GDPR, artikel 6, stk. 1, litra c) om behandling, der er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige.

Opfyldelsen af oplysningspligten

Vores opfyldelse af oplysningspligten sker gennem denne privatlivspolitik, som altid er tilgængelig på vores hjemmeside.

Du får ikke altid direkte besked om vores aktiviteter, idet vi anvender en undtagelse til oplysningspligten i GDPR artikel 14, stk. 5, litra b, som kan anvendes, hvis opfyldelse af oplysningspligten viser sig umulig eller vil kræve en uforholdsmæssigt stor indsats.

Som følge af, at vi indsamler oplysninger om mange rettighedshavere, ville det kræve en uforholdsmæssig stor indsats at sende brev/meddelelse til at alle datasubjekter. Udbetalingen af rettighedsmidler ser under alle omstændighed med den relevante rettighedshavers vidende, idet pengene tilgår rettighedshaveren i sidste ende.

Oplysninger, der behandles

Almindelige personoplysninger:

 1. Identifikations- og kontaktoplysninger: Navn, adresse, mailadresse og telefonnummer, billede og kontaktoplysninger på hjemmesiden
 2. Betalingsoplysninger: CPR-nummer i det omfang personer skal have udbetalt rettighedsmidler (Nemkonto). Alternativt kontonummer i pengeinstitut.
 3. Loginoplysninger til rettighedshaver.dk: Navn og e-mail

Særlige kategorier af personoplysninger:

 1. Der behandles ikke følsomme personoplysninger om rettighedshavere, som led i udøvelsen af kollektiv forvaltning. I tilfælde af medlemskab til foreningen, omfattes rettighedshaver i stedet af ovenstående bestemmelser for medlemmer.

Modtagere af oplysninger om rettighedshavere

I det omfang vi er forpligtet af lovkrav, videregiver vi medlemsoplysninger til offentlige myndigheder eller andre tredjeparter. Det kan f.eks. være videregivelse af relevante oplysninger til SKAT og vores revisor.

Som en del af vores medlemsservice kan det være relevant at inddrage en ekstern advokat. Vi giver dig besked om inddragelse heraf, hvis det bliver aktuelt.

Det er ofte nødvendigt at inddrage forskellige typer af tredjeparter i relevante arbejdsprocesser angående vores overordnede virke som rettighedsadministrator for medlemmer og øvrige rettighedshavere. Det kan betyde, at vi videregiver mere eller mindre anonymiserede og/eller konkrete oplysninger til andre organisationer, f.eks. Copydan, forskellige broadcastere (DR, TV2, osv.), DFI, Danske Filminstruktører og relevante producenter.

Enhver videregivelse vil således være begrundet i særlige forhold, og der vil alene blive videregivet relevante og nødvendige oplysninger. Ved videregivelse af oplysninger vil modtageren blive pålagt fuld fortrolighed.

Endelig anvender vi eksterne databehandlere, som agerer på vores vegne og vi har indgået databehandleraftaler med dem til sikring af alle oplysninger. Det er f.eks. hosting af hjemmeside og cloudservices.

Ingen personoplysninger sendes til modtagere uden for EU.

Opbevaringstid

Oplysningerne om medlemmer slettes, når de ikke længere er nødvendige til opfyldelse af formålet (retlig forpligtelse til at sørge for betalinger). Som vejledende slettefrister anvendes følgende:

 1. Når der er tale om varetagelse af økonomiske interesser angående ophavsretten til et værk, lagres alle oplysninger, som er relevante som hovedregel i indtil 70 år efter ophavsmandens dødsår, jf. ophavsretsloven § 63 og de i ophavsretslovens kapitel 4 oplistede øvrige beregningsgrundlag for gyldighedstiden af ophavsretligt beskyttede værker.
 2. Når der er tale om faglige interesser eller øvrige oplysninger, som ikke er relevante for varetagelse af de økonomiske interesser, jf. ovenfor, lagres personoplysninger om medlemmer i indtil 5 år efter medlemmets udmelding eller død.

Oplysninger, som skal opbevares for at overholde særlovgivning, slettes ikke før lovkravet er opfyldt. Eksempler herpå er dokumentationspligten i henhold til bogføringsloven (5 år fra udgangen af det regnskabsår materialet vedrører), jf. bogføringslovens § 10, stk. 1.

Oplysninger som indgår i retssager eller lignende juridiske tvister slettes ikke før sagens endelige afslutning og en efterfølgende passende frist.

BESØGENDE PÅ VORES HJEMMESIDE

Du kan kontakte os via vores hjemmeside. Når du sender os en forespørgsel, behandler vi følgende oplysninger for at kunne svare dig:

Navn

E-mail

Telefonnummer

Besked

Vores juridiske grundlag for at behandle dine personoplysninger er GDPR, artikel 6, stk. 1, litra f) om behandling på baggrund af en legitim interesse, hvor dine interesser ikke tilsidesættes, fordi vi kun behandler det allerhøjest nødvendige til besvarelse af din henvendelse.

Hvis du ønsker at være medlem eller allerede er medlem hos os, vil vores behandlingsgrundlag være GDPR, artikel 9, stk. 2, litra d, om behandling, der foretages af en stiftelse, en sammenslutning eller et andet organ, som ikke arbejder med gevinst for øje, og hvis sigte er af politisk, filosofisk, religiøs eller fagforeningsmæssig art, som led i organets legitime aktiviteter og med de fornødne garantier, og på betingelse af at behandlingen alene vedrører organets medlemmer, tidligere medlemmer eller personer, der på grund af organets formål er i regelmæssig kontakt hermed, og at personoplysningerne ikke videregives uden for organet uden den registreredes samtykke.

Vi opbevarer korrespondancen i indtil 6 måneder efter sidste kontakt. Hvis du er medlem, tidligere medlem eller rettighedshaver, omfattes du af opbevaringsfristerne og de øvrige oplysninger, som er angivet ovenfor i afsnittene herom.

NYHEDSBREV

Vi anvender din e-mail til at sende dig vores nyhedsbrev, hvis du har tilmeldt dig.

Vores juridiske grundlag for at behandle dine personoplysninger er GDPR, artikel 6, stk. 1, litra a, som omhandler behandlinger på baggrund af et samtykke, jf. markedsføringslovens § 10.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Alternativt sletter vi oplysningerne, hvis vi bliver opmærksomme på, at der ikke længere er tale om en aktiv mailadresse.

LEVERANDØRER OG SAMARBEJDSPARTNERE

Formål og behandlingsgrundlag

Det er formålet med behandlingen af personoplysninger om leverandører- og samarbejdspartnere at varetage alle administrative opgaver forbundet med leverandør- og samarbejdsforhold (B2B). Det omfatter korrespondance med relevante kontaktpersoner, samt lagring af kontrakter, korrespondance og anden historik.

Behandlingsgrundlaget er GDPR, artikel 6, stk. 1, litra b) behandling, der er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt. Afhængigt af de nærmere omstændigheder kan behandlingsgrundlaget også være GDPR artikel 6, stk. 1, litra f) om en legitim interesse, som består i almindelig B2B erhvervsmæssig opbevaring af kontaktoplysninger.

Sletning

Oplysningerne om leverandører og samarbejdspartnere slettes, når de ikke længere er nødvendige til opfyldelse af formålet (aftaleindgåelse og ansvar i kontrakt). Som vejledende slettefrister anvendes følgende:

 1. Når der er tale om situationer, som har resulteret i indgåelsen af en aftale, behandles oplysningerne i indtil 3 år efter aftalens udløb (den almindelige formueretlige forældelse efter forældelsesloven) eller en konkret længere forældelsesfrist for ansvar mellem parterne i en aftale.
 2. Når der er tale om situationer, hvor der ikke er etableret et aftaleforhold eller hvor 3-årsfristen ovenfor er udløbet, behandles kontaktoplysningerne på ubestemt tid i det omfang der er en legitim interesse i at have kontaktoplysninger på personer og virksomheder, som kan indgå i mulige leverandør- eller samarbejdsforhold. Der er tale om en interesseafvejning af på den ene foreningens interesse i at føre en relevant liste over leverandører- og samarbejdspartnere med brug af almindelige kontaktoplysninger og erhvervsmæssig korrespondance, og på den anden side de registreredes interesse i evt. ikke at få behandlet kontaktoplysninger. Der vurderes som udgangspunkt ikke at foreligge væsentlige modstridende interesser, så længe der er tale om kontaktoplysninger med henblik på et leverandør- og samarbejdsforhold mellem erhvervsdrivende.
 3. Oplysninger, som skal opbevares for at overholde særlovgivning, slettes ikke før lovkravet er opfyldt. Eksempler herpå er dokumentationspligten i henhold til bogføringsloven (5 år fra udgangen af det regnskabsår materialet vedrører), jf. bogførings-lovens § 10, stk. 1.
 4. Oplysninger som indgår i retssager eller lignende juridiske tvister slettes ikke før sagens endelige afslutning.

FEEDBACK

Vi vil gerne lejlighedsvis med dit samtykke indsamle relevant feedback for at sikre os at de services, vi tilbyder, imødekommer dine krav. Det vil vi gøre ved hjælp af spørgeundersøgelser, kundetilfredshedsanalyser eller markedsundersøgelser. Enhver feedback du giver os, vil udelukkende blive brugt med henblik på at forbedre vores services og vil ikke blive offentliggjort.

Vores juridiske grundlag for at behandle dine personoplysninger i forbindelse med feedback er GDPR artikel 6, stk. 1, litra a og evt. GDPR artikel 9, stk. 2, litra a), begge om dit udtrykkelige samtykke.

Oplysninger om feedback opbevares op til 5 år efter modtagelse. Vi gemmer så vidt muligt din feedback i anonym form og har en lang opbevaringstid for at kunne måle vores egen indsats over tid.

SOCIALE MEDIER

Formål og behandlingsgrundlag

Vi anvender sociale medier til at markedsføre vores virksomhed. Vi er dataansvarlig sammen med udbyderen af det sociale medie for de aktiviteter, som finder sted på vores virksomhedssider på sociale medier.

Du bør være opmærksom på, at de sociale medier også behandler oplysninger om dig. Du kan læse om, hvordan de behandler dine oplysninger, i deres privatlivspolitikker. Det er også her, du kan læse om, hvor dine oplysninger bliver opbevaret, og om de overføres til lande uden for EU.

Link til Facebook.

Derudover behandler vi oplysninger fra sociale medier for at interagere med dig, når du stiller spørgsmål eller på anden måde giver os anledning til at reagere på dine opslag. Vi anvender ikke oplysninger om dig fra sociale medier til direkte markedsføring eller statistik. Husk, at kommentarer på vores opslag på sociale medier kan ses af andre brugere. Du bør derfor aldrig dele informationer, som du ikke ønsker offentliggjort.

Vores juridiske grundlag for at behandle dine personoplysninger i forbindelse med aktiviteterne på sociale medier er GDPR art. 6, stk. 1, litra f) og GDPR artikel 9, stk. 2, litra d), som omhandler vores legitime interesse i at interagere med dig på det sociale medie på de vilkår, som du har accepteret hos det pågældende sociale medier og det af os beskrevne i afsnit 2 (formål). Vi tilsidesætter ikke hensynet til dit privatliv ved at interagere med dig, når du vælger at besøge og deltage på vores Facebookside, men du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du er bekymret for dit privatliv i den sammenhæng.

Vi forbeholder os retten til at slette og opbevare kommentarer og henvendelser med krænkende eller ulovligt indhold, såfremt oplysningerne skal bruges i forbindelse med en juridiske tvist. Oplysningerne bliver senest slettet ved sagens afslutning.

Sletning

Vi opbevarer dine oplysninger, indtil de ikke længere er nødvendige for os at behandle. Vi sletter som udgangspunkt opslag og henvendelser efter 5 år.

Du kan altid redigere i eller slette opslag, du har lavet på vores virksomhedsside. I det omfang du ønsker adgang, sletning eller vil gøre brug af en anden rettighed vedrørende dine oplysninger på vores virksomhedsside, bedes du i første omgang benytte dig af de slette- og redigeringsmuligheder det sociale medie stiller til rådighed herfor. Hvis det ikke kan opfylde dit ønske, kan du kontakte os på admin@dramatiker.dk.

JOBANSØGNINGER

Hvis du ønsker at søge en stilling hos os, beder vi dig holde øje med det relevante jobopslag, hvorefter du kan sende os dit CV og ansøgning samt eventuelle referencer, som vi kan kontakte.

Vi behandler herefter dit navn, e-mail og de øvrige oplysninger, der fremgår af din ansøgning. Al behandling er fortrolig og sker udelukkende i rekrutteringsøjemed. Dine oplysninger videregives ikke uden dit samtykke.

Vores juridiske grundlag for at behandle dine personoplysninger er GDPR, artikel 6, stk. 1, litra b, om behandling, der er nødvendig til opfyldelsen af en kontrakt, herunder korrespondance forud for indgåelse af en kontrakt, som finder sted på din anmodning.

Opbevaringstiden er 6 måneder efter modtagelse i overensstemmelse med Datatilsynets retningslinjer om opbevaringstiden for jobansøgninger. Hvis vi ønsker at gemme din ansøgning i mere end 6 måneder, vil vi fremsende en e-mail til dig, hvor du bedes om at besvare bekræftende på mailen, hvis du kan acceptere en forlængelse af opbevaringen.

 

GENERELLE BESTEMMELSER

KONTAKTOPLYSNINGER

Hvis du ønsker at kontakte os angående vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os på admin@dramatiker.dk.

MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER

Vi videregiver ikke dine personoplysninger, medmindre det sker til advokat, revisor eller som følge af særskilt lovgivning eller forespørgsel fra myndighederne. Dog videregiver vi oplysninger om medlemmer og rettighedshavere som beskrevet i afsnittene ovenfor om medlemmer og rettighedshavere.

Vi anvender sikkerhedsgodkendte databehandlere, som hjælper os med IT- eller andre tjenesteydelser.

DINE RETTIGHEDER SOM DATASUBJEKT

Du er velkommen til at få indsigt i de personoplysninger vi behandler om dig, samt til at få ajourført, rettet, slettet eller udleveret dine personoplysninger.

Alle anmodninger herom skal fremsættes skriftligt til admin@dramatiker.dk.

KLAGEVEJLEDNING

Ønsker du at klage over vores behandling af dine data, bedes du først henvende dig til os på admin@dramatiker.dk. Kan vi ikke hjælpe dig, kan du klage til Datatilsynet:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5.

DK-1300 København K,

Telefon: +45 33 19 32 00
E-mail: dr@datatilsynet.dk 

Hjemmeside: www.datatilsynet.dk

ÆNDRINGER AF PRIVATLIVSPOLITIKKEN

Denne privatlivspolitik bliver regelmæssigt opdateret, og når det er nødvendigt grundet ændringer i den gældende lovgivning. Privatlivspolitikken vil altid indeholde information om datoen for den seneste version. I særlige tilfælde kan du modtage en anmodning fra os om at acceptere ændringerne forud for ikrafttræden.