INITIATIV MOD GRÆNSEOVERSKRIDENDE ADFÆRD

På baggrund af en rapport foretaget af Aarhus Universitet med titlen ”Grænseoverskridende adfærd. Diskrimination, chikane, uønsket seksuel opmærksomhed, vold og magtmisbrug i film-, tv- og scenekunstbranchen” igangsætter Danske Dramatikere nyt initiativ mod grænseoverskridende adfærd. Læs mere om dette nedenfor.

Gængse videnskanaler dur ikke
Aarhus Universitets rapport tegner et billede af en film-, tv- og scenekunstbranche, hvor forskellige former for grænseoverskridende adfærd hyppigt optræder og opleves oftere og stærkere, jo løsere tilknyttet man er til arbejdspladsen, fx som freelancer. Samtidig beskriver undersøgelsens respondenter, at de for det meste ikke går videre med deres oplevelser med grænseoverskridende adfærd, fordi de oplever, at det ikke eller meget sjældent har konsekvenser for dem, der udøver denne adfærd, og fordi de desuden frygter de konsekvenser, det må have for dem selv.

Respondenterne beretter om frygt for konsekvenser ved at fortælle om disse former for adfærd, og nævner (jobmæssig) blacklisting, samt at denne frygt genererer en manglende lyst til faget, problemer med at føle sig tilpas og tryg på arbejdspladserne, problemer med faglig formåen samt problemer med deres fysisk og psykiske velbefindende.

Respondenterne oplever, at den grænseoverskridende adfærd normaliseres, bl.a. ved at oplevelsernes betydning nedtones gennem fortællinger som at denne adfærd er normal i en ”hård branche”.

Rapporten fokuserer især på en ’paradoksal tavshedskultur’, hvor gængse videnskanaler ikke længere danner det net, der skal opfange grænseoverskridende adfærd. Undersøgelsens respondenter angiver, at de ganske vist taler om deres oplevelser af grænseoverskridende adfærd med nogen, men at det kun er en ud af tyve gange, hvor denne ’nogen’ er deres fagforening, deres tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant.

Specifik rådgivning fra ligesindede
Som et supplement til den rådgivning, vi normalt tilbyder, har Danske Dramatikere derfor allieret sig med eksterne rådgivere med de nødvendige kompetencer til at kunne tilbyde specifik rådgivning, hvis du har oplevet grænseoverskridende adfærd eller hvis du vil have rådgivning til, hvordan du kan gribe situationer med grænseoverskridende adfærd an – også som kollega eller nærtstående.

Vi ser tavsheden om grænseoverskridende adfærd som et særligt problem, hvor man ofte kan befinde sig i en udsat position, hvis man står frem med denne type oplevelser, særligt i en branche som vores, der i særlig høj grad har offentlighedens bevågenhed og interesse. Alene det at være kollega eller nærtstående til en, der har krænket, kan sætte en i en sårbar position. Vi vil derfor tilbyde rådgivende samtaler med personer, der har direkte erfaring med håndtering af den slags situationer.

Som led i dette initiativ vil vi desuden snarest muligt afholde workshops for at udbrede en bedre forståelse af, hvad man gennemgår, når man som person er udsat for grænseoverskridende adfærd for dermed bedre at kunne forebygge og understøtte andre.

Skriv til tagkontakt@dramatiker.dk for at høre om mere om mulighederne for rådgivning.