Film

Overenskomst / spillefilm

Overenskomst mellem Foreningen af Danske Spillefilmproducenter og Danske Dramatikeres Forbund. Gælder for aftaler vedrørende manuskriptarbejder på film, der indgås mellem medlemmer af Foreningen af Danske Spillefilmproducenter og manuskriptforfattere, der er medlemmer af Danske Dramatikere.

Se standardkontrakt for spillefilm


Spillefilm
- overenskomst i tal

Årlig regulering af honorarer i spillefilmsoverenskomsten:

§ 3.1. synopsis kr. 48.526      pr. 1/1 2021
§ 4.1 treatment kr. 87.345       pr. 1/1 2021
§ 5.1 manus 1. version kr. 155.279      pr. 1/1 2021
§ 6.1. endeligt manus kr. 504.666      pr. 1/1 2021

 

BEMÆRK! Honorarerne er minimumstakster!

Bemærk også, at honorarerne for synopsis, treatment og manus 1. version er à conto beløb af det samlede honorar for det endelige manus.

Danmarks Radio rammeaftale

Rammeaftalen er indgået mellem Danske Dramatikere og DR i december 2019, og nedenfor har vi i punktform fremhævet de mest centrale ændringer i forhold til den gamle standardaftale. Rettighedsdelen er forhandlet sammen med Danske Filminstruktører og Dansk Skuespillerforbund, og derfor er vilkårene for visning, salg mv. ens for alle tre forbund.

 Hent rammeaftalen i PDF her

. 

 

 • Rammeaftalen omfatter DRs interne dramaproduktioner, men også de eksterne produktioner for så vidt angår visningsrettigheder og til dels manuskripthonorering.
 • Aftalen mellem dig og DR er ganske kort, da den henviser til vilkårene i rammeaftalen og kun regulerer de vilkår, der er særlige for din produktion, fx antallet af afsnit, honorarets størrelse mv.
 • Betaling for genudsendelse sker til Danske Dramatikere (Create Denmark), som herefter videreafregner til forfatterne.
 • Garanteret betaling, hvis du sættes af senere end 2 måneder før arbejdet påbegyndes.
 • Der er sket en forenkling af royaltysatserne og beregningsgrundlaget, og på den måde har DR fået nemmere ved at sælge produktionerne og skaffe ekstern finansiering. Der er aftalt en samlet royaltysats, som fordeles mellem Danske Dramatikere, Instruktørorganisationerne og Dansk Skuespillerforbund efter en intern fordelingsnøgle.
  • DR kan maksimalt sælge licensperioder med en varighed på 7 år.
  • Almindeligt præsalg: 17,5%
  • Præsalg inden for Nordvisionen/N12: 25%
  • Præsalg på store SVOD co-produktioner, hvor præsalg udgør mere end 50% af produktionsbudgettet: 10%
  • Salg foretaget under minimumsgarantier: 17,5%
  • Postsalg: 35%
 • Betaling af royalty sker til Danske Dramatikere (Create Denmark), som herefter videreafregner til forfatterne.

   

Teater

Hovedaftale

Hovedaftale mellem Danske Dramatikere og Det Kongelige Teater, Odense Teater, Aarhus Teater og Aalborg Teater.
OBS: Aftalen er opsagt af de involverede teatre pr. 1. august 2018. Honorarsatserne er af samme grund ikke opdateret.

  Hent aftalen i pdf

Nærværende hovedaftale omfatter opførelser på ovennævnte teatres scener samt Det Kongelige Teaters turnéopførelser. Ved store scener forstås i denne aftale scener med 725 pladser eller derover. Ved andre scener forstås i denne aftale scener med 1-724 pladser.

Børnedramatik er ikke omfattet af nærværende hovedaftale, men forhandles individuelt i hver enkelt tilfælde.Hovedaftale i tal

De satser, som er angivet i hovedaftalen mellem Danske Dramatikere & Det Kongelige Teater, Odense Teater, Aarhus Teater, Ålborg Teater reguleres løbende ud fra Finansministeriets cirkulære om procentregulering af løn.

 

Reguleret pr. 1. oktober 2016.
Originale værker

Stor scene*:

 

* Ved opførelser over 40: kr. 1.133 pr. opførelse

 kr. 326.999

Andre scener*:

 

*Ved opførelser over 40: kr. 1.133 pr. opførelse.

kr. 228.900

Oversættelser*:

 

*Ved opførelser over 40: min. 2% og min. kr. 425 pr. opførelse.

kr. 45.799

 

Genbrug

Originale værker, uanset scenestørrelse*

 

*Ved opførelser over 40: kr. 2.267 pr. opførelse.

kr. 58.850

Oversættelser*:

 

*Ved opførelser over 40: min 2% og min. kr. 851 pr. opførelse.

kr. 28.776

 

BEMÆRK! Honorarerne er minimumstakster!

Amatørteater

Forud for opførelsen af et stykke, som er skrevet, bearbejdet eller oversat af et af Danske Dramatikeres medlemmer, skal der altid indhentes tilladelse hos Danske Dramatikere. Dette gælder uanset om der tages entré for forestillingen eller ej.

Opførelsesafgift pr. opførelse: kr.:
Original  musicals, opera 750,00
Originalt stykke 600,00
Originalt stykke enakter (20 - 45 min.) 400,00
Originalt stykke enakter (under 20 min.) 200,00
Oversættelse musicals, opera 300,00
Oversættelse stykke 200,00
Oversættelse enakter 120,00

Afgifterne er minimumsafgifter og kan alt afhængig af formodet spilleindtægt være forbundet med en royalty på 2 - 14%, og afregnes til forbundet umiddelbart efter spilleperiodens udløb.

Vær opmærksom på, at enkelte dramatikere eller stykker kan have forhøjet afgift i forhold til de ovenstående priser. Kontakt derfor altid forbundet for de nøjagtige afgifter.

Danske Dramatikere er ikke i besiddelse af hverken rollehæfter eller manuskripter.
Her henvises til Dansk Teaterforlag tlf: +45 75 56 87 88 eller Nordiska ApS tlf.: +45 33 11 68 83 / info@nordiska.dk

Teatrenes Interesseorganisation (TIO)

Her kan du hente overenskomsten mellem TIO og Danske Dramatikere

Nedenfor kan du se honorargrundlaget i tal. Honoraret beregnes i lønmåneder. En lønmåned på skalatrin 21, stedtillæg 5, i henhold til Statens satser er pr. d. 1. april 2020 opreguleret til kr. 24.767,75.

For nyskreven dansk dramatik og for dramatiseringer er honoraret i lønmåneder

Varighed: Ved bestilling: Ved antag:  I alt:
1 - 30 min. 1,5 1,5 3,0
31 - 45 min. 2,0 1,5 3,5
46 - 75 min. 2,0 2,0 4,0
76 - 90 min. 2,5 2,0 4,5
over 90 min. 2,5 2,5 5,0

For oversættelser er honoraret i lønmåneder

Varighed: Ved bestilling: Ved antag:  I alt:
1 - 30 min. 0,5 0,5 1,0
31 - 45 min. 0,75 0,5 1,25
46 - 75 min. 0,75 0,75 1,5
76 - 90 min. 1,0 0,75 1,75
over 90 min. 1,0 1,0 2,0

Honoraret for tidligere opførte oversættelser andrager halvdelen af honoraret i henhold til stk. 1 og forfalder til betaling ved kontraktindgåelse.


§ 1 - DÆKNINGSOMRÅDE
Denne overenskomst dækker de teatre, der er medlemmer af BTS / FAST, og som modtager støtte i henhold til 8, 15 og 18 i Teaterloven.

§ 2 - HONORARGRUNDLAG

 1. Honoraret beregnes i lønmåneder.
 2. En lønmåned er min. på skalatrin 21, stedtillæg 5, i henhold til Statens satser.
 3. Honorarangivelserne i denne overenskomst er minimumsangivelser og reguleres hvert andet år efter forhandling mellem overenskomstparterne, første gang l. juli l997.

§ 3 - NY DANSK DRAMATIK, HONORAR

For nyskreven dansk dramatik og for dramatiseringer er honoraret i lønmåneder

Varighed: Ved bestilling: Ved antag:  I alt:
1 - 30 min. 1,5 1,5 3,0
31 - 45 min. 2,0 1,5 3,5
46 - 75 min. 2,0 2,0 4,0
76 - 90 min. 2,5 2,0 4,5
over 90 min. 2,5 2,5 5,0

Ved dramatiseringer af særlig enkel karakter kan der indgås aftale om andet honorar. Dramatiseringshonoraret kan ikke udgøre mindre end 2 lønmåneder.
Grundhonoraret beregnes efter den bestilte kategori. Overskridelse af tidskategorien medfører ikke ændrede honorarvilkår, med mindre der træffes særlig aftale herom.

§ 4 (Bestilt synopsis)
Bestilt synopsis til et dramatisk værk honoreres med kr. 3.500, som forfalder til betaling ved bestilling.
Fører synopsen til bestilling af et dramatisk værk hos den pågældende dramatiker, betragtes synopsishonoraret som a conto betaling på det endelige honorar.

§ 5 (Bestilt udvidet synopsis)
Bestilt udvidet synopsis honoreres efter aftale. Honoraret forfalder til betaling ved bestilling.
Honorar for udvidet synopsis kan kun modregnes i yderligere honorar ved debuterende dramatikere.
Ved udvidet synopsis forstås: Beskrivelse af handling og/eller personer, slutning og scenegange i store træk, evt. prøver på dialogformen.

§ 6 (Ved værker af særlig kort varighed)
Ved værker af særlig kort varighed eller anden særlig karakter fastsættes honoreringen efter aftale mellem dramatikeren og teatret/producenten.

§ 7 (Honoraret for genopsætning af ny dansk dramatik)
Honoraret for genopsætning af ny dansk dramatik og dramatiseringer andrager halvdelen af honoraret i henhold til 3 og forfalder til betaling ved kontraktindgåelse.

§ 8 - OVERSÆTTELSER. HONORAR
For oversættelser er honoraret i lønmåneder

Varighed: Ved bestilling: Ved antag:  I alt:
1 - 30 min. 0,5 0,5 1,0
31 - 45 min. 0,75 0,5 1,25
46 - 75 min. 0,75 0,75 1,5
76 - 90 min. 1,0 0,75 1,75
over 90 min. 1,0 1,0 2,0

Honoraret for tidligere opførte oversættelser andrager halvdelen af honoraret i henhold til stk. 1 og forfalder til betaling ved kontraktindgåelse.

§ 9 (Et værk med to eller flere dramatikere/oversættere)
Et værk med to eller flere dramatikere/oversættere honoreres som et værk med kun en ophavsmand.
Honoraret fordeles mellem dramatikeren/oversætterne efter deres indbyrdes aftale.

§ 10 - HONORARBESTEMMELSER
Dramatik skrevet af andre end DDFs medlemmer må ikke honoreres på ringere vilkår end de i denne overenskomst fastsatte.
Teatret kan ved enstemmighed blandt de medvirkende fravige 10 stk. 1, for så vidt angår den del af manuskript-tilvejebringelsen og rettigheds-fordelingen, som foregår blandt de til forestillingen tilknyttede/medvirkende.

§ 11 - EMMA GAD FONDEN
Teatrene yder 1% af de af overenskomsten omfattede honorarer til Emma-Gad Fonden, i forbindelse med dramatikerens tilsvarende afgift til fonden.

§ 12 - KONTRAKT OG KONTRAKTVILKÅR
Kontrakt om bestilling eller køb af et dramatisk værk udfærdiges af Danske Dramatikeres Forbund, forsåvidt angår medlemmer af DDF.
Ved kontrakt på bestilte værker fastsættes afleveringsfristen i kontrakten.
Ved aflevering af et bestilt værk, betragtes værket som antaget, såfremt teatret/producenten ikke er kommet med indsigelser inden 4 uger fra den aftalte afleveringsfrists udløb.
Kontrakten stedbegrænses efter nærmere aftale mellem teatret/producenten og DDF, ligesom kontrakten tidsbegrænses til sædvanligvis 24 måneder efter premieredato.
Forlængelse af rettighedsperioden kan ske efter aftale mellem dramatikeren og teatret/producenten.
Ved forlængelse af rettighedsperioden honoreres dramatikeren efter regler for betaling af tidligere opførte værker, jfr. §§ 7 og 8.

§ 13 - TRANSPORTUDGIFTER M.V
Transport- og opholdsudgifter i forbindelse med dramatikerens rejser og ophold i teatrets tjeneste dækkes efter aftale af teatret.

§ 14 - OPSÆTNING
Teatret vil tage hensyn til dramatikerens ønsker med hensyn til valg af instruktør, scenograf og eventuel komponist.

§ 15 - FORFALD
Såfremt dramatikerens sygdom, svangerskab, barsel eller indkaldelse til militærtjeneste forhindrer værkets færdiggørelse, ophæves kontrakten med mindre der træffes aftale om andet. Ved ophævelse af kontrakten kan intet af det tidligere udbetalte honorar fordres tilbagebetalt, ligesom dramatikeren ikke kan gøre krav på den resterende del af honoraret.
Såfremt dramatikeren accepterer, at en anden dramatiker arbejder videre med manuskriptet, skal dramatikeren godkende denne.

§ 16 - KOPIER
Teatret er forpligtet til at sende 5 fuldstændige eksemplarer af endeligt manus til dramatikeren, seneste samtidig med uddelingen på teatret.
Teatret er forpligtet til at sende 1 fuldstændigt eksemplar af endeligt manus til Dramatisk Bibliotek, senest en måned efter premieredato.

§ 17 - OVERFØRSEL TIL ANDET MEDIE
Overførsel af forestillingen til radio, tv eller andet elektronisk medie kan kun finde sted efter dramatikerens tilladelse. Undtaget herfra er dog reportage-agtige indslag af kortere varighed.
Der kan indgås aftale om overførsel af dele af forestillingen til elektronisk medie beregnet på salgs-materiale, såfremt dramatikeren accepterer dette.

§ 18 - IKRAFTTRÆDEN OG GYLDIGHED
Nærværende overenskomst træder i kraft den l. juli 1996 og er gældende til 30. juni l998, til hvilket tidspunkt eller til en hvilken som helst senere første i en måned den af enhver af parterne kan opsiges med 3 måneders varsel.
Det påhviler den opsigende part senest en måned efter opsigelsen at fremsætte forslag til ny overenskomst. Såfremt denne frist ikke overholdes, er opsigelsen uvirksom.
Nærværende overenskomst kan ikke erstatte allerede indgåede aftaler, med mindre der er enighed herom mellem teatret/producenten og dramatikeren.

København, den 11. april 1996