FAQ om hjælpepakker

 

 

Her kan du finde svar på spørgsmål om kompensationsordningen for selvstændige og freelancere

Er du selvstændig med CVR-nummer:

- er du omfattet af ordningen om kompensation for selvstændige, hvis du som konsekvens af COVID-19 forventer et omsætningstab på mindst 30 procent. Følgende betingelser skal være opfyldt:

 • Man skal være selvstændig erhvervsdrivende og eje minimum 25% af virksomheden.
 • Virksomheden skal i gennemsnit have haft en omsætning på mindst 10.000 kr. pr. måned i en forudgående periode.
 • Virksomhed og ejerforhold skal være registreret i CVR- og CPR-registrene.
 • Virksomheden må maksimalt have 10 fuldtidsansatte.
 • Virksomheden skal have været registreret senest den 1. februar 2020.

Hvor meget kan man få i kompensation?
Kompensationen kan udgøre 75 procent af det forventede omsætningstab i perioden sammenlignet med den gennemsnitlige omsætning i seneste regnskabsår. Kompensationen kan dog maksimalt udgøre 23.000 kr. pr. måned (pr. CPR-nummer, hvor der er flere ejere). Kompensationen kan udgøre op til 46.000 kr. pr. måned, hvis man som selvstændig har en medarbejdende ægtefælle. Kompensationen er skattepligtig.

Skal jeg bruge revisorbistand for at kunne søge ordningen?
Nej, det kræver ikke revisorbistand at søge kompensationsordningen for selvstændige og freelancere mv. Hvis din ansøgning udtages til kontrol, kan Erhvervsstyrelsen dog pålægge dig at anvende revisorbistand fra en godkendt uafhængig revisor.

Hvor længe kan man få kompensation?
Den midlertidige kompensationsordning for selvstændige gælder fra 9. marts til og med 8. juli 2020.

Hvis du HAR et CVR-nummer, skal du have dette klar, inden du udfylder din ansøgning:

 • Virksomhedens forventede omsætning i kompensationsperioden
 • Virksomhedens realiserede omsætning for referenceperioden
 • Virksomhedsnavn, CVR-nr. og stiftelsesdato
 • Antal ansatte opgjort i hele årsværk i virksomheden
 • Navn og ejerandel på virksomhedsejere
 • Dokumentation for fast arbejde i virksomheden, herunder løn, udbetaling af overskud fra virksomheden og evt. anden dokumentation.
 • Evt. navn og CPR-nr. på medarbejdende ægtefælle
 • Kontaktoplysning med navn, telefonnummer og e-mail
 • Om du eller din evt. medarbejdende ægtefælle, modtager offentlige ydelser for de samme tab, som der søges kompensation for.Erhvervsstyrelsen pålægger enhver virksomhed at anvende revisorbistand. Såfremt man ikke kan opgøre et årsregnskab, skal tabsregnskabet opgøres på baggrund af momsregistreringer til SKAT.Hvis virksomheden har eksisteret under seks måneder, skal man på anden måde godtgøre, at der er tale om et omsætningsfald som følge af COVID-19, f.eks. gennem konteringsoplysninger mv. Dette vil forventeligt ske via en tro-og-loveerklæring og vil blive nærmere fastlagt i den tilknyttede bekendtgørelse.


Lønkompensationsordningen dækker også freelancere, der primært har b-indkomst og opfylder følgende kriterier:

 • Du skal gennemsnitligt have en månedlig B-indkomst på 10.000 kr.
 • Du skal forvente et B-indkomsttab på minimum 30% i perioden 9. marts til og med 8. juli 2020.
 • B-indkomsttabet skal være en konsekvens af coronavirus og ikke selvforskyldt.

Hvis du IKKE har et CVR-nummer, men vil søge om kompensation, skal du have dette klar, inden du udfylder din ansøgning:

 • Navn og CPR-nr.
 • Din forventede B-indkomst i kompensationsperioden.
 • Din realiserede B-indkomst for referenceperioden.
 • Kontaktoplysning med navn, telefonnummer og e-mail.
 • Om du eller din evt. medarbejdende ægtefælle, modtager offentlige ydelser for de samme tab, som der søges kompensation for.
 • Er B-indkomsten i 2019 eller i referenceperioden ikke repræsentativ, skal du
  • oplyse og dokumentere B-indkomsten for en anden periode
  • dokumentere hvorfor den ikke er det.

Kan jeg søge kompensation for mindre end den agivne måneder?
Nej, du kan kun ansøge om kompensation for den fulde periode fra den 9. marts 2020 til og med den 8. juli 2020.
Fristen for at søge om kompensation er den 30. juni 2020. Senest den 8. december 2020 skal du indsende en opgørelse over dit faktiske omsætnings- eller B-indkomsttab.


Hvad hvis min omsætning ikke er faldet med 30 procent i kompensationsperioden?

Hvis omsætningen ikke er faldet med 30 procent i kompensationsperioden, skal man betale kompensationen samt renter tilbage. Kompensationen samt renter skal desuden tilbagebetales, hvis den personlige indkomst i skattesystemet for regnskabsåret 2020 overstiger 0,8 mio. kroner.

Hvor ansøger jeg om kompensation?
Digitalt med Nem-ID på virksomhedsguiden.dk
Bemærk at det fremgår af vejledningerne, at du kun kan være logget på ansøgningsskemaet i 30 minutter, hvorfor det anbefales at læse vejledningen grundigt igennem inden.

Man kan ikke få dækket de samme udgifter ved brug af flere støtteordninger og du kan kun modtage kompensation én gang. Ejer du flere virksomheder kan du altså ikke få kompensation for flere forskellige virksomheder. Det er endvidere et krav for at modtage kompensation, at man ikke har en personlig indkomst på over 0,8 mio. kroner i 2020.

 

 

Hvis du både har b-indkomst og a-indkomst er du også dækket af en hjælpepakke:

- Ordningen er et supplement til de øvrige tiltag og hjælpepakker, som regeringen har iværksat som følge af COVID-19.

Ordningen kan ansøges af kunstnere, der har en samlet A- og B-indkomst og skattepligtigt overskud fra selvstændig kunstnerisk virksomhed på mellem 100.000 og 800.000 kr. årligt, svarende til mindst 8.333 kr. og maksimalt 66.667 kr. månedligt i gennemsnit i ét ud af de seneste tre år med udgangspunkt i årsopgørelser fra 2017, 2018 og 2019.

Kunstnere, der som konsekvens af corona-virus, forventer et tab i A- og B-indkomst og skattepligtigt overskud fra selvstændig virksomhed fra det kunstneriske virke på mindst 30 pct. i forhold til den forventede indkomst i perioden 9. marts til og med 8. juli 2020, kan få dækket 75 pct. af det forventede tab, dog maksimalt 23.000 kr. per måned.

Opgørelsen af indtægter, tab og skattepligtigt overskud fra selvstændig virksomhed skal stamme fra det kunstneriske virke. Ordningen kan kun søges af kunstnere, der ikke har modtaget kompensation fra de øvrige hjælpepakker.

Puljen kan søges fra 27. april på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside. Vi vejleder naturligvis, hvis du har brug for hælp.

Skulle du som potentiel ansøger have øvrige spørgsmål i forbindelse med denne kunststøtteordning eller andre relevante ordninger, kan du ringe til den nyoprettede Corona-hotline. Telefonnummeret er 33 74 50 00. Telefonen er åben alle hverdage.

 

FAQ opdateret 18. april 2020.